Chức năng và Nhiệm vụ Phòng CTSV-PVCĐ

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên: quản lý hồ sơ sinh viên, học bổng; theo dõi đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, thi đua – khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên, xác nhận tình trạng học tập của sinh viên; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của sinh viên… theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao. Xây dựng các quy định, ban hành các quyết định liên quan đến công tác quản lý và học tập của sinh viên. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, liên hệ đơn vị, doanh nghiệp…, làm đầu mối hỗ trợ việc làm cho sinh viên, người học.

1. Về tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

a. Giáo dục tư tưởng chính trị

– Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận Điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước;

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

b. Giáo dục đạo đức, lối sống

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

– Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

c. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

– Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;

– Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

d. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,…

đ. Giáo dục thể chất

– Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế của Trường theo quy định.

e. Giáo dục thẩm mỹ

– Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật;

– Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục,…

2. Về công tác quản lý sinh viên

a. Công tác hành chính

– Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các công việc liên quan đến công tác quản lý sinh viên;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên hệ chính quy và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của Trường;

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên và các giấy tờ khác;

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy;

– Xây dựng các dự thảo triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến sinh viên và công tác sinh viên theo phân công của cấp trên. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sinh viên và công tác sinh viên; lồng ghép cơ chế, chính sách đối với sinh viên và công tác sinh viên khi xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch;

– Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo chính quy, không chính quy, liên thông. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên; làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các học bổng, trợ cấp cho sinh viên hệ chính quy;

– Làm đầu mối tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên;

– Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn sinh viên tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao, hội thi văn hóa, văn nghệ cấp thành phố, khu vực và toàn quốc;

– Nghiên cứu, đề xuất kịp thời cho cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên;

– Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động quản lý sinh viên cho cấp trên.

b. Công tác khen thưởng và kỷ luật

– Làm thường trực các Hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, tạm dừng, thôi học, cho học lại đối với sinh viên;

– Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, thi đấu;

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

– Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.

c. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

– Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

– Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học.

d. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

– Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

3. Về phục vụ cộng đồng

– Xây dựng các quy định, ban hành các quyết định liên quan đến công tác phục vụ cộng đồng;

– Tổ chức và phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng;

– Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá chất lượng, mức độ hài lòng của các hoạt động phục vụ cộng đồng;

– Đánh giá, tổng kết các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường theo từng học kỳ và mỗi năm học;

– Đề xuất khen thưởng các hoạt động cộng đồng.

4. Về hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

a. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật…) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

b. Về công tác hướng nghiệp

– Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên phục vụ cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên của trường;

– Chủ động xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp, cựu sinh viên, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Trường; là đơn vị tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng phương án tổ chức, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ học bổng doanh nghiệp;

– Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

– Quản lý chuyên mục việc làm (bán thời gian, toàn thời gian) cho sinh viên của trường trên trang web, thiết lập hệ thống thông tin về việc làm – thực tập, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động;

– Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu cho sinh viên; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc;

– Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Trường để thành lập và quản lý hiệu quả Ban liên lạc cựu sinh viên của trường;

– Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu, hội chợ việc làm, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, diễn đàn với doanh nghiệp;

– Quan hệ với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, phụ trách tổ chức ngày hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên;

– Phối hợp các bộ phận chuyên môn lập kế hoạch gắn kết hoạt động Nhà trường với công ty, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng ngành đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;

– Liên hệ và triển khai thực hiện để sinh viên tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp;

– Giám sát hoạt động tham quan, thực tập của sinh viên tại các doanh nghiệp;

– Tư vấn cho Hiệu trưởng việc tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, đào tạo lại cho các doanh nghiệp;

– Chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên toàn trường sau khi tốt nghiệp.

c. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

– Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý – xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

– Phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

d. Hỗ trợ tài chính

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

đ. Hỗ trợ đặc biệt

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

e. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên

Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,…