Cơ cấu tổ chức Phòng CTSV-PVCĐ

Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng gồm 01 Trưởng phòng và viên chức.

Thông tin nhân sự Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng:

STT Viên chức Chức vụ Email
1 Ths. Nguyễn Đắc Thịnh Trưởng phòng thinhdn@upes.edu.vn
2 Ths. Trần Thanh Hải Chuyên viên haitt@upes.edu.vn
3 Ths. Võ Thị Huyền Chuyên viên huyentv@upes.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Anh Châu Chuyên viên chauann@upes.edu.vn