THỦ TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI 

– Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập về phòng CTSV theo mẫu của phòng CTSV. Đơn có xác nhận của gia đình, Cố vấn học tập, phòng Đào tạo và giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– Phòng CTSV có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và đề nghị Nhà trường ra quyết định.

– SV nhận quyết định tại phòng CTSV sau 7 ngày nộp đơn hoặc sau khi có thông báo của PCTSV qua email/điện thoại.

Link tải mẫu đơn: