Kế hoạch số 191/KH-ĐHSPTDTT ngày 15/03/2024 về việc học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An Ninh năm học 2023-2024

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Công tác sinh viên - Phục vụ cộng đồng > Kế hoạch > Kế hoạch số 191/KH-ĐHSPTDTT ngày 15/03/2024 về việc học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An Ninh năm học 2023-2024