GỢI Ý QUY TRÌNH HỌP LỚP HÀNG THÁNG

Chuẩn bị:

 1. Phân công MC
 2. In mẫu biên bản (TẢI VỀ )
 3. In danh sách lớp để ký tên điểm danh 
 4. Sắp xếp, bố trí bàn ghế
 5. Điểm danh

Tiến hành:

 1. MC giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban cán sự chủ trì cuộc họp, thư ký cuộc họp. (BÁO SỐ LƯỢNG THAM DỰ)
 2. Lớp phó 1 báo cáo tình hình học tập
 3. Lớp phó 2 báo cáo tình hình đời sống
 4. Lớp trưởng báo cáo tình hình chung
 5. Thành viên lớp có ý kiến
 6. Lớp thảo luận
 7. Đại biểu có ý kiến (CVHT, CBQL lớp…)
 8. Thư ký đọc biên bản
 9. Bổ sung chỉnh sửa biên bản
 10. Ký biên bản