Tháng Năm 8, 2024

Day

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI

Sinh viên làm thủ tục hoãn thi cần: Làm thủ tục nghỉ phép. Làm đơn xin hoãn thi nộp Phòng Đào tạo (Nộp kèm kết quả xin nghỉ phép). Sau chậm nhất 1 năm học, SV phải nộp đơn xin dự thi trước ngày thi ít nhất 1 tuần.
Read More